• English

♦ ส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่องเชื่อม MIG  “Thermatech” รุ่น “NBC 250” และ TKIII 350

ข้อมูลเพิ่มเติม: goo.gl/hb17w5
goo.gl/oDQIz4

ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจครับ