• English

บริการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานเชื่อมและตัดโลหะ

การอบรมหลักการแล่นประสาน
ด้วยการใช้ระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า

การอบรมเรื่องหลักการเชื่อมประสาน
แบบมิก/แมก

การอบรมเรื่องหลักการปรับใช้เครื่องเชื่อม
ให้มีประสิทธิภาพ 

การอบรมเรื่องการตัดโลหะด้วยแก๊ส

การอบรมเรื่องความปลอดภัยในการเชื่อม
และตัดโลหะ

การอบรมเรื่องการเชื่อมและการใช้เครื่องเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมเรื่องความปลอดภัย
ในการใช้งานเลเซอร์

error: Content is protected !!