• English

♦ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมด้วยมือ การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติและการเชื่อมอัตโนมัติ

♦ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมด้วยมือ การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติและการเชื่อมอัตโนมัติ

กรรมวิธีการในการประยุกต์ใช้กระบวนการเชื่อมต่างๆในการผลิตงานโลหะนั้น มีการแบ่งประเภทตามระดับของผู้เชื่อมและสมรรถนะในการเชื่อมได้แก่ การเชื่อมด้วยมือ (manual welding) การเชื่อมระบบอัตโนมัติ  (Semi -automatic welding) การเชื่อมโดยใช้เครื่องจักร (mechanized welding) การเชื่อมระบบอัตโนมัติ (automated welding) และการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ (robotic welding)

American National Standard, Standard Welding Terms and Definitions, AWS A3.0:2001 ได้ให้คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

การเชื่อมด้วยมือ (Manual Welding) หมายถึง การเชื่อมด้วยหัวเชื่อม ปืนเชื่อม หรือหัวจับลวดเชื่อมและดำเนินการเชื่อมด้วยมือ ช่างเชื่อมทำหน้าที่เชื่อมและรักษความต่อเนื่องของการเชื่อมด้วยมือ

การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Welding) หมายถึง การเชื่อมมือด้วยอุปกรณ์ที่ควบคุมโดยอัตโนมัติในหนึ่งสภาวะของการเชื่อมหรือมากกว่านั้น ช่างเชื่อมจะใช้ปืนเชื่อมในขณะที่ลวดเชื่อมจะถูกป้อนอัตโนมัติ

 

การเชื่อมโดยใช้เครื่องจักร (Mechanized Welding) หมายถึง การเชื่อมด้วยอุปกรณ์ที่ผู้เชื่อมจะต้องปรับตั้งชุดควบคุมอุปกรณ์ซึ่งสามารถเห็นข้อมูลของการเชื่อม ด้วยหัวเชื่อม ปืืนเชื่อมหรือหัวจับลวดเชื่อม โดยเครื่องจักรกลได้ ผู้เชื่อมมีหน้าที่เพียงปรับตั้งชุดควบคุมอุปกรณ์ซึ่งสามารถเห็นข้อมูลของการทำงานได้

 

การเชื่อมอัตโนมัติ (Automated Welding) หมายถึง การเชื่อมด้วยอุปกรณ์ซึ่งต้องการเพียงสังเกตการเชื่อมเป็นครั้งคราวหรือไม่ต้องสังเกตการเชื่อมเลย และไม่ต้องมีการปรับตั้งชุดควบคุมอุปกรณ์ใดๆ ช่างเชื่อมมีส่วนร่วมเพียงแค่เปิดใช้งานเครื่องเพื่อเริ่มต้นการเชื่อม และสังเกตการเชื่อมเป็นบางโอกาส

 

การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Welding) หมายถึง การเชื่อมที่จะดำเนินการเชื่อมและควบคุมด้วยหุ่นยนต์ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องมีส่วนร่วมในการเชื่อมใดๆ ทั้งสิ้น ขณะที่การเชื่อมถูกดำเนินการและควบคุมโดยหุ่นยนต์

 

การควบคุมการเชื่อมแบบดัดแปลงได้หมายถึง การเชื่อมด้วยระบบการควบคุมกระบวนการเชื่อมที่สามารถกำหนด และเปลี่ยนแปลงให้มีสภาวะเหมาะสมในการเชื่อม และการสั่งงานอุปกรณ์เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสมการทำงานของกระบวนการนี้อาศัยเซ็นเซอร์เป็นตัวส่งข้อมูลแบบ real-time เกี่ยวกับความผิดปกติไปยังส่วนควบคุมคอมพิวเตอร์ ตัวควบคุมมีหน้าที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการเชื่อมเพื่อใช้ค่ที่ได้จากการประเมินข้อมูลในการผลิตรอยเชื่อมที่มีคุณภาพ ดังนั้นการเชื่อมและการควบคุมการเชื่อม จะถูกดำเนินการโดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องลงมือเชื่อมหรือไม่ต้องมีการสังเกตการณ์ใดๆทั้งสิ้น